بروشوهای معرفی شما و خدمات مطب یا کلینیک تان از مهم ترین
بروشورهای تبلیغاتی می باشد که شما و خدمات مجموعه شما را
به زبانی ساده و در زمانی مناسب به دیگران معرفی میکند.