کاتالوگ ها از 8 صفحه  به بالا با ضریب 4 با صحافی منگنه وجود دارد

یا کاتالوگ هایی بدون مرز در صفحه مثل کتاب ها با صحافی فنر یا چسب

سایز های مفید

15×15

14×20

و هر سایز اختصاصی دیگر با تیراژ مشخص