معرفی یک مرکز در قدم اول جزو مهم ترین اقدامات است

که اغلب برای صرفه جویی از آن به صورت معکوس استفاده می کنند

و نیمی از مخاطبین خود را با اشتباه خود از دست میدهند.

شماره جهت مشاوره: 09106107102

 

به سایت گروه تخصصی تبلیغات دنداپزشکان ایران خوش آمدید

×